The Team

C. V. Jawahar
C. V. Jawahar
CEO
Ramesh Loganathan
Ramesh Loganathan
COO
Anubhav Tiwari
Anubhav Tiwari
Head - Deeptech Incubator
Dr. Sonali Khanra
Dr. Sonali Khanra
Head - Medtech Incubator
Nirupa Vijaykumar
Nirupa Vijaykumar
Senior Analyst - Incubation
Pragya Singh
Pragya Singh
Analyst - Incubation
Kriti Tiwari
Kriti Tiwari
Analyst - Incubation, HR & Admin
Saiteja Alampally
Saiteja Alampally
Associate - Incubation

Social Incubator (AIC-IIITH) Team

Rajkumar Janagam
Rajkumar Janagam
CEO
Ravi Sarkunan
Ravi Sarkunan
Chief Innovation Officer
Abdul Mujeeb Shaik
Abdul Mujeeb Shaik
Community Manager
Rinkesh Dharod
Rinkesh Dharod
Knowledge Manager