The Team

C. V. Jawahar
C. V. Jawahar
CEO
Ramesh Loganathan
Ramesh Loganathan
COO
Anubhav Tiwari
Anubhav Tiwari
Head- Deeptech & Medtech (Ojas) Incubator
Pankaj Dwivedi
Pankaj Dwivedi
Manager - Incubation & Finance
Dr. Vikas Sahu
Dr. Vikas Sahu
Senior Analyst - OJAS Medtech BioNEST
Saiteja Alampally
Saiteja Alampally
Senior Analyst - Innovation Programs, Community & Outreach
Nirupa Vijaykumar
Nirupa Vijaykumar
Senior Analyst - Incubation & Programs
Aju G Nair
Aju G Nair
Senior Analyst - Corporate Innovation
Anupam Pandey
Anupam Pandey
Analyst - Incubation & Programs
Sourabh Srivastava
Sourabh Srivastava
Associate - Incubation
Bhumika Jain
Bhumika Jain
Associate - Incubation
Erin Miller
Erin Miller
Associate - Outreach

Social Incubator (AIC-IIITH) Team

Rajkumar Janagam
Rajkumar Janagam
CEO
Ravi Sarkunan
Ravi Sarkunan
Chief Innovation Officer
Abdul Mujeeb Shaik
Abdul Mujeeb Shaik
Community Manager
Rinkesh Dharod
Rinkesh Dharod
Knowledge Manager