Governing Council

C. V. Jawahar
C. V. Jawahar
Member
Vasudeva Varma
Vasudeva Varma
Member
P. J. Narayanan
P. J. Narayanan
Member
Y. Raghu Reddy
Y. Raghu Reddy
Member
Ramesh Loganathan
Ramesh Loganathan
Member
Manish Srivastava
Manish Srivastava
Member
Sanjay Jesrani
Sanjay Jesrani
Member

Executive Council

C. V. Jawahar
C. V. Jawahar
Member
Vasudeva Varma
Vasudeva Varma
Member
Y. Raghu Reddy
Y. Raghu Reddy
Member
Ramesh Loganathan
Ramesh Loganathan
Member
Sanjay Jesrani
Sanjay Jesrani
Member